ההוצאות יוזנו באופן הבא:
הוצאות כח אדם – יוזנו בלשונית כח אדם – שכר
קבלני משנה ונסיעות לחו”ל- יוזנו בלשונית התאמה ותיקוף מוצר לשוק.
שימו לב כי כלל הוצאות אלו מוגבלות במגבלת תקציב של 15% מסך תקציב הבקשה.