כן. מקבל הטבה מחויב להגיש דיווח תמלוגים גם אם לא נוצרו הכנסות חייבות בתשלום תמלוגים. יש לציין בדיווח שלא היו מכירות במחצית המדווחת ואת הסיבה לחוסר מכירות.