במידה וההחזר לא התבצע אוטומטית, מגיש בקשה יוכל להגיש בקשה לדרישת החזר תשלום האגרה למחלקת ‘ועדות אשר תוגש במייל לכתובת: opinion@innovationisrael.org.il בבקשה יש לציין את מספר התיק, שם מגיש הבקשה, ח.פ/ת.ז ופרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לביצוע החזר.