בקשה לשינויים יש להגיש דרך האיזור האישי באתר. על הבקשה לכלול:

  1. מסמך בקשה לשינויים בפורמט  word המפרט את מהות הבקשה, הנימוקים לשינויים והשלכות של השינויים על תכנית העבודה המאושרת.
  2. מסמך הבקשה הנ”ל חתום, בפורמט  pdf.
  3. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם  קובץ בקשה לשינויים בפורמט Excel  המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. אישור הבקשות מותנה בהצגת נימוקים מפורטים.
התאמת הוצאות שאין צורך לדווח עליהם
  • חריגה בתוך סעיף תקציבי – עד 15% מסה”כ תקציב תת הסעיף במועד אישור התיק, ללא חריגה מסה”כ תקציב הסעיף כולו.
  • הוספת תת סעיף חדש – עד 15% מסה”כ תקציב הסעיף במועד אישור התיק.
התאמות שיש לדווח עליהן אך לא מצריך אישור וועדת מחקר
  • שינוי של מועד תחילת ביצוע התיק המאושר או הארכה/קיצור של תקופת ביצוע מאושרת (עד חמישה חודשים).
  • העברות בין סעיפים תקציביים – עד 15% מסה”כ תקציב הסעיף במועד אישור התיק, בכפוף לכך שמקבל האישור יצהיר, כי לא חל שינוי במשימות המחקר והפיתוח.