את הבקשות יש להגיש דרך האזור האישי באתר. פרטי הבקשות לסוגיהן והצרופות שיש לשלוח מפורטים בנוהל 200-05 באתר רשות החדשנות.