לרוב הכוונה היא כי עליכם להסדיר את ההסכמים מול הגורמים הבאים (ככל שרלוונטי):
  • קבלני משנה – יש לוודא שכל הידע החדש המפותח על ידי קבלן המשנה יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה.
  • ידע מקדמי – יש להציג הסכם העברת הבעלות בידע המקדמי לידי מקבל ההטבה, לחילופין ניתן להציג הסכם רישיון בלעדי ובלתי מוגבל לשימוש בידע הנדרש לצורך ביצוע התכנית.
  • ידע חדש (במקרים שהידע המקדמי אינו בבעלות מקבל ההטבה) – יש להציג הסכם על פיו כל הידע החדש שיפותח יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה.