תעודת התאגדות של התאגיד הנוסף

תעודת התאגדות של התאגיד הנוסף