תעודת התאגדות – המבקש יצרף לבקשה העתק תעודת ההתאגדות של המבקש מהרשם הרלוונטי

תעודת התאגדות – המבקש יצרף לבקשה העתק תעודת ההתאגדות של המבקש מהרשם הרלוונטי