תעודה/ מסמך המעיד על עמידת התאגיד הנוסף בהגדרת גוף השקעה מוסדי

תעודה/ מסמך המעיד על עמידת התאגיד הנוסף בהגדרת גוף השקעה מוסדי