תעודה/ מסמך המעיד על עמידת המבקש בהגדרת גוף השקעה

תעודה/ מסמך המעיד על עמידת המבקש בהגדרת גוף השקעה