נספח 7 – תצהיר בדבר מספר עובדי המו”פ שיועסקו אצל המציע.docx

נספח-7-תצהיר-בדבר-מספר-עובדי-המופ-שיועסקו-אצל-המציע קובץ להורדה