נספח 7 – כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות

נספח-7-כתב-התחייבות-חתום-על-ידי-מורשי-החתימה-של-המעבדה-לחדשנות קובץ להורדה