נספח 3 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

נספח-3-הצהרת-שכר-מינימום-2019-05 קובץ להורדה