הצהרת רו”ח בדבר השקעות שבוצעו על ידי המגיש בהתאם לסעיף 8.1 בטופס הבקשה

הצהרת רו”ח בדבר השקעות שבוצעו על ידי המגיש בהתאם לסעיף 8.1 בטופס הבקשה