הצהרת התאגיד כי הוא נכלל  “”קרן ותיקה שבהסדר” – כהגדרת מונח זה בסעיף  2.3.2 כאשר תוכן ההצהרה מאומת בכתב על ידי רו”ח או עו”ד

הצהרת התאגיד כי הוא נכלל  “”קרן ותיקה שבהסדר” – כהגדרת מונח זה בסעיף  2.3.2 כאשר תוכן ההצהרה מאומת בכתב על ידי רו”ח או עו”ד