הצהרת התאגיד הייעודי בדבר מטרת הקמתו

הצהרת התאגיד הייעודי בדבר מטרת הקמתו