הצהרת המשקיע קשור כי הוא נכלל באותה “קבוצת משקיעים”, כהגדרת מונח זה בסעיף  7.8.1.3 במסלול ההטבה, עם המבקש, כאשר תוכן ההצהרה מאומת בכתב על ידי רו”ח או עו”ד

הצהרת המשקיע קשור כי הוא נכלל באותה “קבוצת משקיעים”, כהגדרת מונח זה בסעיף  7.8.1.3 במסלול ההטבה, עם המבקש, כאשר תוכן ההצהרה מאומת בכתב על ידי רו”ח או עו”ד