הצהרת המבקש (בפורמט חופשי) על היותו בבעלות מלאה או חלקית של ארגון בריאות כהגדרתו במסלול הטבה מס’ 2 נספח א’. על ההצהרה להיות חתומה על ידי מורשה החתימה ומנכ”ל החברה.

הצהרת המבקש (בפורמט חופשי) על היותו בבעלות מלאה או חלקית של ארגון בריאות כהגדרתו במסלול הטבה מס’ 2 נספח א’. על ההצהרה להיות חתומה על ידי מורשה החתימה ומנכ”ל החברה.