הצהרת המבקש (בפורמט חופשי) כי התאגידים שבהתאגדות מצויים בבעלות מלאה או חלקית של ארגון בריאות כהגדרתו במסלול הטבה מס’ 2 נספח א’. על ההצהרה להיות חתומה על ידי מורשה החתימה ומנכ”ל החברה.

הצהרת המבקש (בפורמט חופשי) כי התאגידים שבהתאגדות מצויים בבעלות מלאה או חלקית של ארגון בריאות כהגדרתו במסלול הטבה מס’ 2 נספח א’. על ההצהרה להיות חתומה על ידי מורשה החתימה ומנכ”ל החברה.