נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx