נספח מס 4 לנהלי מסלול 49 - דוח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון