נספח מס 1ג' לנהלי מסלול 49 - טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מאיצים טכנולוגיים