.עופר זיו סמנכ"ל, מנהל חטיבת כספים.
עופר זיו
סמנכ"ל, מנהל חטיבת כספים

עופר זיו מנהל חטיבת הכספים ברשות ממונה על פי חוק על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. אחראי על הפעילות הפיננסית של הרשות, חתימה ואישור הסכמי התקשרות ותמיכות, ביצוע תשלומים, ניהול מערך השכר, רישום וגביית הכנסות, ניהול החובות, הפקת הדוחות הכספיים של הרשות וזאת בהתאם לחוק התקציב, חוק חובת מכרזים, חוק נכסי מדינה הנהלים וההוראות המחייבים. מנהל חטיבת הכספים. עופר זיו, עובד החשב הכללי משנת 199, כיהן במגוון תפקידים בכירים ובכללם מנהל מינהל הרכב הממשלתי, חשב שירות התעסוקה וחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
עופר בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במדיניות ציבורית שניהם באוניברסיטה העברית בירושלים.