אם הגעתם לכאן, סימן שיש לכם שאלה!

אתם יכולים ליצור עימנו קשר ישיר לבירורים ושאלות על סיוע ותמיכה בכל הקשור לבקשת המו"פ לפני ואחרי ההגשה. 

ומה עם שאלות נפוצות? שאלו את זה קודם לפניי, זה לא משנה! הציצו מטה ותקבלו לא מעט תשובות! :)

טלפון 

לא הסתדרת? קבע פגישת ייעוץ

שאלות נפוצות 

בקשתי לתמיכה נדחתה, האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

במידה שהוועדה החליטה שלא לאשר את הבקשה לתמיכה, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באופן מקוון באיזור האישי באתר, וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה.  
יש לצרף לבקשה המקוונת טופס דיון חוזר בפורמט Word  וטופס חתום בפורמט PDF, לצד הצהרת תשלום אגרה בסך 5,590 ₪,

החלטת הוועדה כוללת התניה/תנאי מקדמי. כיצד עלי לפעול?

מחלקת התקשרויות תפנה אל החברה/יזם בכדי לבקש מסמכים המעידים על עמידה בהתניות/תנאים מקדימיים. חשוב לציין שלא ניתן להפעיל תיקinfo-icon ללא מילוי כלל ההתניות/התנאים המקדמיים (במידה ויש כאלו).  

קיבלתי מכתב אישור ועדה, מתי אקבל מסמכי ההפעלה (כתב התחייבות ודף תקציב)?

בתוך כשבועיים ממועד קבלת תשובת הוועדה, נשלים את הכנת מסמכי ההפעלה ומחלקת התקשרויות ברשות תיצור עמכם קשר לצורך הפעלת התיק.|

מהם הדגשים לחתימה על מסמכי ההפעלה (כתב התחייבות ודף תקציב)?

בדף התקציב:
 • יש לחתום במקום המסומן בחותמת של החברה ובחתימה ידנית 
בכתב התחייבות:
 • עמוד ראשון- יש לחתום בראשי תיבות ובחותמת החברה, במקומות הייעודיים לכך.
 • עמוד שני- יש לאמת את חתימתם של מורשי החתימה של החברה ע"י עו"ד/רו"ח. על מאמת החתימה למלא את פרטיו, פרטי החברה ושמות מורשי החתימה. על העו"ד/רו"ח לחתום בחותמת אישית וחתימה ידנית במקומות הייעודיים לכך. 
 • עמוד שלישי- יש למלא את פרטי מורשי החתימה וחותמת החברה, במקום הייעודי לכך. 
*  מסמכי ההפעלה עלולים להשתנות ביחס למסלול בו הוגשה הבקשה.

כיצד מתבצע הליך ההתחשבנות הסופית? 

 • בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים לדיווח מסכם.
 • על החברה להעביר בתוך 90 יום מסיום תקופת הביצוע את (מסמכי הסגירה) החתומים והמבוקרים באופן מקוון באיזור האישי באתר.
 • עם קבלת המסמכים המבוקרים, תתואם ביקורת רו"ח מטעם הרשות.
 • דו"ח הביקורת החשבונאית מועבר לבודק/ת המקצועי/ת בצירוף הדו"ח הטכני המסכם לקבלת חוות דעת על ביצוע המו"פ בתוכנית.
 • על בסיס חוות הדעת המקצועית והחשבונאית מבוצעת התחשבנות סופית מפורטת על ידי מחלקת הביקורת ברשות החדשנות.
 • תהליך ההתחשבנות הסופית אורך כ-3 חודשים מיום הגשת המסמכים ועד להעברת התשלום בגין ההתחשבנות הסופית (במידה שישנו)

איך מגישים בקשה לשינויים?

 1. נספח בקשה לשינויים כקובץ word המפרט את מהות הבקשה והסיבות.
 2. נספח הנ"ל חתום כקובץ pdf.
 3. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם קובץ בקשה לשינויים (אקסל) המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. 
ניתן להגיש בקשה לשינויים אחת לתקופת המו"פ ולא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום התקופה. במקרים חריגים ניתן לבקש אישור להגשה נוספת או מאוחרת.

מהם מסמכי הסגירה ומאיפה ניתן להוריד אותם?

כל הטפסים הנדרשים נשלחים לחברה על ידי הרשות בתוספת הסברים מפורטים לאופן המילוי וההגשה. להלן רשימת הטפסים הנדרשים לצורך סגירת התיק: 

 • דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו"ח החברה;
 • דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק ב-PDF;
 • נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה;
 • חוות דעת רואה החשבון של החברה;

את המסמכים יש להגיש בתוך 90 יום מסיום תקופת המחקר באופן מקוון באיזור האישי באתר. יש לשמור אותם ולהציגם לרואה חשבון מטעם הרשות בעת הביקורת.

מה ההבדל בין סגירת תיקinfo-icon לסגירת תכנית?

סגירת תיקinfo-icon הוא הליך התחשבנות מסכם המבוצע מיד עם סיום תקופת הביצוע בתיק מו"פ.  הליך זה מתבצע מול מחלקת ביקורת ברשות.
תכנית המו"פ, שכולל תיקinfo-icon אחד או יותר, מתייחסת לפרויקט הפיתוח בכללותו, והליך סגירת תכנית מבוצע במקרה שבו פרויקטinfo-icon הפיתוח הטכנולוגי הגיע לסיום וכבר אינו בעל ערך כלכלי. בין היתר במקרים שבהם הפיתוח נכשל טכנולוגית או שיווקית, או כאשר מדובר על טכנולוגיה שהתיישנה וכדומה. הליך זה מתבצע מול מחלקת קרן תמורהinfo-icon.

עד מתי החברה צריכה להגיש דיווח כספי שוטף וכיצד?

על החברה להגיש דיווח כספי שוטף עד 30 יום לאחר סיום הרבעון המדווח (אין צורך בחוות דעת רואה חשבון),  באזור האישי באתר רשות החדשנות.

כיצד משלמים לקרן תמורה?

ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום ייעודי שאותו ניתן לקבל מקרן תמורה.
כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק שאלו הם פרטיו :
מס' חשבון 0248307
סניף 001
בנק הדואר מס' 09
על שם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - קרן תמורהinfo-icon
*חשוב לצרף את העתק התשלום לדיווח התמלוגים

הגשתי בקשה לסגירת תכנית וטרם קיבלתי תשובה. האם אני צריך להגיש דיווח תמלוגים?

הגשת בקשה לסגירת תכנית אינה פוטרת מהגשת דיווחי תמלוגים, אלא אם החברה קיבלה  הודעה רשמית ממנהל קרן תמורהinfo-icon בדבר הכרה בכישלון התכנית.

תשלום התמלוגים בשקלים בעוד שהדיווח דולרי, לפי איזה שע"ח?

יש להמיר את הסכום הדולרי שבדיווח התמלוגים לפי שער חליפין יציג המתפרסם ביום התשלום ולא יאוחר מהיום הקובע. 
היום הקובע לדיווח ותשלום בגין מחצית ראשונה של השנה הינו ה- 1 בספטמבר של שנת הדיווח. 
היום הקובע לדיווח ותשלום תמלוגים בגין מחצית שניה של השנה הינו ה- 1 למרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח.

האם נדרש לדווח בדיווח התמלוגים לכל תיקinfo-icon או תכנית?

נדרש לדווח ברמת תכנית ולא תיקinfo-icon