תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

אם הגעתם לכאן, סימן שיש לכם שאלה!

אתם יכולים ליצור עימנו קשר ישיר לבירורים ושאלות על סיוע ותמיכה בכל הקשור לבקשת המו"פ לפני ואחרי ההגשה. 

ומה עם שאלות נפוצות? שאלו את זה קודם לפניי, זה לא משנה! הציצו מטה ותקבלו לא מעט תשובות! smiley

טלפון 

חיזרו אלי
לא הסתדרת? קבע פגישת ייעוץ

שאלות נפוצות 

בקשתי לתמיכה נדחתה, האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

במידה שהוועדה החליטה שלא לאשר את הבקשה לתמיכה, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באופן מקוון באיזור האישי באתר, וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה.  
יש לצרף לבקשה המקוונת טופס דיון חוזר בפורמט Word  וטופס חתום בפורמט PDF, לצד הצהרת תשלום אגרה בסך 5,590 ₪, 

קטגוריה: מחלקת שירות

החלטת הוועדה כוללת התניה/תנאי מקדמי. כיצד עלי לפעול?

מחלקת התקשרויות תפנה אל החברה/יזם בכדי לבקש מסמכים המעידים על עמידה בהתניות/תנאים מקדימיים. חשוב לציין שלא ניתן להפעיל תיק ללא מילוי כלל ההתניות/התנאים המקדמיים (במידה ויש כאלו).  

קטגוריה: מחלקת התקשרויות וחוזים

קיבלתי מכתב אישור ועדה, מתי אקבל מסמכי ההפעלה (כתב התחייבות ודף תקציב)?

בתוך כשבועיים ממועד קבלת תשובת הוועדה, נשלים את הכנת מסמכי ההפעלה ומחלקת התקשרויות ברשות תיצור עמכם קשר לצורך הפעלת התיק. 

קטגוריה: מחלקת התקשרויות וחוזים

מהם הדגשים לחתימה על מסמכי ההפעלה (כתב התחייבות ודף תקציב)?

בדף התקציב:
 • יש לחתום במקום המסומן בחותמת של החברה ובחתימה ידנית 
בכתב התחייבות:
 • עמוד ראשון- יש לחתום בראשי תיבות ובחותמת החברה, במקומות הייעודיים לכך.
 • עמוד שני- יש לאמת את חתימתם של מורשי החתימה של החברה ע"י עו"ד/רו"ח. על מאמת החתימה למלא את פרטיו, פרטי החברה ושמות מורשי החתימה. על העו"ד/רו"ח לחתום בחותמת אישית וחתימה ידנית במקומות הייעודיים לכך. 
 • עמוד שלישי- יש למלא את פרטי מורשי החתימה וחותמת החברה, במקום הייעודי לכך. 
*  מסמכי ההפעלה עלולים להשתנות ביחס למסלול בו הוגשה הבקשה.
 
קטגוריה: מחלקת התקשרויות וחוזים

כיצד מתבצע הליך ההתחשבנות הסופית? 

 • בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים לדיווח מסכם.
 • על החברה להעביר בתוך 90 יום מסיום תקופת הביצוע את (מסמכי הסגירה) החתומים והמבוקרים באופן מקוון באיזור האישי באתר.
 • עם קבלת המסמכים המבוקרים, תתואם ביקורת רו"ח מטעם הרשות.
 • דו"ח הביקורת החשבונאית מועבר לבודק/ת המקצועי/ת בצירוף הדו"ח הטכני המסכם לקבלת חוות דעת על ביצוע המו"פ בתוכנית.
 • על בסיס חוות הדעת המקצועית והחשבונאית מבוצעת התחשבנות סופית מפורטת על ידי מחלקת הביקורת ברשות החדשנות.
 • תהליך ההתחשבנות הסופית אורך כ-3 חודשים מיום הגשת המסמכים ועד להעברת התשלום בגין ההתחשבנות הסופית (במידה שישנו)

קטגוריה: מחלקת ביקורת

איך מגישים בקשה לשינויים?

 1. נספח ט'1 כקובץ word המפרט את מהות הבקשה והסיבות.
 2. נספח ט'1 חתום כקובץ pdf.
 3. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם קובץ בקשה לשינויים (אקסל) המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. 
ניתן להגיש בקשה לשינויים אחת לתקופת המו"פ ולא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום התקופה. במקרים חריגים ניתן לבקש אישור להגשה נוספת או מאוחרת. 
 
קטגוריה: מחלקת תשלומים ותקצוב

מהם מסמכי הסגירה ומאיפה ניתן להוריד אותם?

כל הטפסים הנדרשים נשלחים לחברה על ידי הרשות בתוספת הסברים מפורטים לאופן המילוי וההגשה. להלן רשימת הטפסים הנדרשים לצורך סגירת התיק: 

 • דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו"ח החברה;
 • דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק ב-PDF;
 • נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה;
 • חוות דעת רואה החשבון של החברה;

את המסמכים יש להגיש בתוך 90 יום מסיום תקופת המחקר באופן מקוון באיזור האישי באתר. יש לשמור אותם ולהציגם לרואה חשבון מטעם הרשות בעת הביקורת. 

קטגוריה: מחלקת ביקורת

מה ההבדל בין סגירת תיק לסגירת תכנית?

סגירת תיק הוא הליך התחשבנות מסכם המבוצע מיד עם סיום תקופת הביצוע בתיק מו"פ.  הליך זה מתבצע מול מחלקת ביקורת ברשות.
תכנית המו"פ, שכולל תיק אחד או יותר, מתייחסת לפרויקט הפיתוח בכללותו, והליך סגירת תכנית מבוצע במקרה שבו פרויקט הפיתוח הטכנולוגי הגיע לסיום וכבר אינו בעל ערך כלכלי. בין היתר במקרים שבהם הפיתוח נכשל טכנולוגית או שיווקית, או כאשר מדובר על טכנולוגיה שהתיישנה וכדומה. הליך זה מתבצע מול מחלקת קרן תמורה.

קטגוריה: מחלקת ביקורת

עד מתי החברה צריכה להגיש דוח רבעוני?

עד 30 יום לאחר סיום הרבעון המדווח (אין צורך בחוות דעת רואה חשבון)

קטגוריה: מחלקת תשלומים ותקצוב

כיצד משלמים לקרן תמורה?

ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום ייעודי שאותו ניתן לקבל מקרן תמורה.
כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק שאלו הם פרטיו :
מס' חשבון 0248307
סניף 001
בנק הדואר מס' 09
על שם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - קרן תמורה
*חשוב לצרף את העתק התשלום לדיווח התמלוגים

קטגוריה: מחלקת קרן תמורה

הגשתי בקשה לסגירת תכנית וטרם קיבלתי תשובה. האם אני צריך להגיש דיווח תמלוגים?

הגשת בקשה לסגירת תכנית אינה פוטרת מהגשת דיווחי תמלוגים, אלא אם החברה קיבלה  הודעה רשמית ממנהל קרן תמורה בדבר הכרה בכישלון התכנית.

קטגוריה: מחלקת קרן תמורה

תשלום התמלוגים בשקלים בעוד שהדיווח דולרי, לפי איזה שע"ח?

יש להמיר את הסכום הדולרי שבדיווח התמלוגים לפי שער חליפין יציג המתפרסם ביום התשלום ולא יאוחר מהיום הקובע. 
היום הקובע לדיווח ותשלום בגין מחצית ראשונה של השנה הינו ה- 1 בספטמבר של שנת הדיווח. 
היום הקובע לדיווח ותשלום תמלוגים בגין מחצית שניה של השנה הינו ה- 1 למרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח.

 

קטגוריה: מחלקת קרן תמורה

 

האם נדרש לדווח בדיווח התמלוגים לכל תיק או תכנית?

נדרש לדווח ברמת תכנית ולא תיק. פירוט תיקים לפי תכנית יש למלא בסעיף 4 בדיווח התמלוגים. 

קטגוריה: מחלקת קרן תמורה