מכרז פומבי ממוכן מס' 01/2020 להספקת מוצרי מזון וצריכה

תאריך אחרון להגשה 

29/12/2020

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.

 

פרטי המכרז 

תקופת ההתקשרות:

 • תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת הסכם התקשרות עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא תעלנה על ארבע שנים.

תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע הינו סופרמרקט או מינימרקט או מרכול או רשת שיווק למזון או רשת לממכר מוצרי מזון וצריכה, שביכולתו לבצע משלוחים בתדירות יומית למשרדי הרשות בעיר ירושלים בכתובת רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי מלחה, קומות 3, 14 ו-17, וכן לאתרים נוספים – אם הדבר יידרש.
 • למציע ניסיון קודם של 10 שנים לפחות במכירת מוצרי מזון וצריכה.
 • המציע בעל ניסיון של 3 שנים בהספקת מוצרי מזון וצריכה ל-3 לקוחות עסקיים לפחות. "לקוח עסקי", לעניין תנאי זה: לקוח אשר המציע  מספק לו באופן שוטף מוצרי מזון וצריכה בהיקף של 150,000 ₪, בשנה, לפחות.
 • למציע אתר אינטרנט להזמנות מוצרים  באופן מקוון (online). על אף האמור אם המציע איננו מפעיל אתר אינטרנט לביצוע הזמנות באופן מקוון, באפשרותו, לחילופין, לספק מחירון עבור כלל המוצרים היבשים, תה/קפה/סוכר וכיו"ב, חטיפים, מוצרי כיבוד, מוצרים חד פעמיים ומשקאות קלים.
 • הסניף/ים או המחסן/ים הלוגיסטי/ים שממנו/מהם יספק המציע את המוצרים הוא/הם בעל/י תעודת כשרות תקפה, לכל המחלקות, על-פי חוק איסור ההונאה בכשרות, התשמ"ג-1983. 
 • הסניף/ים או המחסן/ים הלוגיסטי/ים שממנו/מהם יספק המציע את המוצרים הוא/הם בעל/י רישיון תקף או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק לפי פריט 4.7 או קבוצה 6 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
 • המציע בעל מחזור כספי של 200,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) ממכירת מוצרי מזון וצריכה, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019.

 

 

0
0

הגשת בקשה 

 • שימו לב לעדכון המסמכים שמופיעים בתחתית דף זה:
  התווסף קובץ "תשובות לשאלות הבהרה"
  בהתאם עודכנו גם "מסמכי המכרז" ו-"הסכם נספח" שכעת  מוצגים בעקוב אחר שינויים.
   
 • כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס "השתתפות במכרז מקוון" המופיע מטה, למלא ולשלוח אותו לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש, בכתובת: michrazim@innovationisrael.org.il 

  מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה. 

  לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר. 

  הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט - מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ.
   
 • המועד האחרון להגשת ההצעות – 29.12.2020 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצא בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
   
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
   
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
   
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

 

 

מסמכי מכרז מוצרי מכולת - מעודכן בהתאם לשאלות ההבהרה (בעקוב אחר שינויים)

נספחים

טופס הצעה - מכרז לרכישת מוצרי מזון וצריכה
טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות לחדשנות
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
הסכם נספח למכרז מוצרי מכולת - מעודכן בהתאם לשאלות ההבהרה (בעקוב אחר שינויים)
מענה לשאלות הבהרה
מודעה לעיתון