הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תוכנה

תאריך אחרון להגשה 

31/10/2019
0
0

תמצית ההודעה 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תוכנה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות”) 

  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: לא יאוחר מ- 31.10.2019.

  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א' להודעה.

  • ראו בהודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה שינויים בנספח א' ו-א' 1 ונספח ג' שהוסף.

  • מענה לשאלות ההבהרה מפורסם בתחתית עמוד זה. 

  • ניתן יהיה להגיש מועמדות להיכלל ברשימת המציעים מיום 26 בספטמבר 2019 ועד 31 באוקטובר 2019.

  • ניתן לפנות באימייל לכתובת  innovationisrael@keinan-sheffy.co.il בנוגע לבעיות במילוי השאלון.

הגשת בקשה 

הגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים: באופן מקוון בלבד. להגשה באמצעות מענה לשאלון לחצו כאן. ההגשה תתבצע בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים. לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת. 

לתשומת לב המציעים הפוטנציאליים: הגשת ההצעות תוגבל עד לשני תחומים מקסימום (מתוך חמישה: מערכות, יצור מתקדם, תקשורת ואלקטרוניקה, תוכנה ומדעי החיים), ועד לשלושה תתי-תחומים מקסימום בכל תחום.

ההצעות כאמור תוגשנה לא יאוחר מיום 31.10.2019.
 
  • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות, תוך לקיחה בחשבון של המידע אשר יפורט במסגרת ההצעות להיכלל ברשימת המציעים, ובכלל זה הניסיון, ההשכלה והכישורים של כל מציע.

למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.

  • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.

  • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.

הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים -תחום תוכנה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה