מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 08/2018 - לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות בישראל

תאריך אחרון להגשה 

21/08/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות בישראל.
לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)
0
0

הגשת בקשה 

1. מהות ההתקשרות:

הקמת מרכז מבקרים בנושא חדשנות בישראל, אשר מועד הפתיחה שלו יהיה לא יאוחר מ-1.8.2019 .
פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז אשר מפורסמים באתר הרשות. 
 

2. תקופת ההתקשרות: 

60 (שישים) חודשים ממועד החתימה על הסכם התקשרות.בהסכמת הצדדים, תוארך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות. 
 

3. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע מחזיק בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לעניין ההתקשרות נושא המכרז. 
 • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א – 1981, על שם המציע, בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), לפחות, בהתאם לנוסח המפורט במכרז.
 • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בהקמה ובתפעול של תערוכות ו/או מרכזי מבקרים, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני המשנה המיועדים להקים את המרכז.
 • המציע הוא בעל זכויות מאת בעלי האתר (לרבות חכירה לדורות) להקמת מרכז מבקרים אשר יפעל למשך 5 שנים לפחות, בנושא החדשנות בישראל. 
 • האתר אשר בו ימוקם מרכז המבקרים עומד בדרישות הבאות:
 1. מדובר בבניין יצוגי - בעל חזות מרשימה, בולטת ורפרזנטטיבית, שמרחקו מנתב"ג לא יעלה על 60 ק"מ;
 2. הבניין מותאם ומונגש לבעלי מוגבלויות, בהתאם לדרישות כל דין;
 3. הבניין כולל מקום למתחם תערוכה בשטח של 1,000 מ"ר לפחות;
 4. בסמוך למתחם התערוכה יימצא חדר ישיבות המכיל מקום ל-25 משתתפים לפחות;
 5. באתר יימצא אולם אירועים, שיכלול מקומות ל-150 משתתפים לפחות, לצורך עריכת כנסים וימי עיון;
 • בסמוך לאתר נמצא חניון המכיל לפחות 100 מקומות חניה.

4. בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז, על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 90% ואמות מידה של מחיר במשקל של 10%.

5. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 21/08/2018, לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • מועד פקיעת ערבות המכרז – 21/12/2018, לפחות.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
 • לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)
מסמכי מכרז לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות

נספחים

טופס הצעה - מתוקן לאחר הבהרות
הסכם נספח למכרז מרכז מבקרים - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
מודעת פרסום
מענה לשאלות הבהרה

שיוך לחטיבות ואגפים 

כללי