מכרז פומבי מס' 10/2018 למתן שירותי השמה עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה 

22/07/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השמה עבור רשות החדשנות.

שימו לב: פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו בתחתית דף זה) 

 

0
0

הגשת בקשה 

 1. מהות ההתקשרות:
 • במהלך החודשים הקרובים, עתידים משרדי הרשות לעבור לירושלים, וקיים צפי כי יידרש עקב כך גיוס של עובדים בעלי כישורים מתאימים. לאור זאת, מעוניינת הרשות להרחיב את מאגר חברות ההשמה שעמן היא קשורה בהסכמי מסגרת, בעיקר חברות המתמחות בגיוס עובדים לארגונים באזור ירושלים, ולצורך כך נערך מכרז זה. 
 • במכרז מעוניינת הרשות לבחור בין 3 ל-6 זוכים. 
 • שירותי ההשמה נושא המכרז יכללו, בין היתר, את השירותים הבאים – הכל לפי הצורך, בהתאם למשרה הספציפית המבוקשת: פרסום מודעות דרושים; חיפוש ואיתור מועמדים באמצעות שימוש ברשתות חברתיות; קבלת מועמדויות ומיון ראשוני; זימון למבחני אבחון ומיון; ביצוע מבחני אבחון ומיון; מתן חוות דעת מפורטת אודות המועמדים; ביצוע בדיקות מהימנות וכיו"ב.

ליתר פירוט - ראו סעיף 4.1 למסמכי המכרז.

 1. תקופת ההתקשרות: 
 • תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת החוזה עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת ("תקופות ההארכה"). סך כל תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים.
 1. תנאי הסף לגבי המציע:
 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע הינו בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים (להלן יחד: "הרישיונות"), הנדרשים על פי דין לצורך מתן שירותי השמה וגיוס עובדים, כשהם בתוקף, ובכלל זה רישיון לשכה פרטית לתיווך עבודה עבור עובדים ישראלים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959. 
 • ניסיון המציע:
 • המציע ביצע 20 השמות לפחות של עובדים בתחום המדעים המדויקים / ההנדסה (ובפרט מקצועות טכנולוגיים), בכל אחת מן השנים 2016 ו-2017, כאשר 5 מתוכן לפחות היו לצורך גיוס בכירים ו-10 מתוכן לפחות היו עבור ארגונים הממוקמים באזור ירושלים.
 • המציע ביצע 50 השמות לפחות של עובדי אדמיניסטרציה, כלכלנים ועובדים עם תארים מתקדמים, בכל אחת מן השנים 2016 ו-2017, כאשר 10 מתוכן לפחות היו עבור ארגונים הממוקמים באזור ירושלים.
 • המציע, או קבלן משנה מטעמו, ביצע, ועודנו מבצע, פעילות אבחון ומיון, בכל מהלך השנים 2015 ועד למועד הגשת ההצעה. 
 1. בחירת ההצעה הזוכה:
 • בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז, על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 40% ואמות מידה של מחיר במשקל של 60%.
 • הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל ב-4 (ארבעה) שלבים, כמפורט להלן:
  שלב ראשון – הרשות תבחן את עמידתן של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף.
  שלב שני – בדיקת האיכות: הרשות תעניק ניקוד להצעות אשר עומדות בתנאי הסף, על פי 8 (שמונה) רכיבי אמות מידה של איכות, כמפורט בסעיף 13 למסמכי המכרז. רק הצעות שציון האיכות שיינתן להן בגין 6 (ששת) הרכיבים הראשונים של האיכות יהיה 45 נקודות לפחות יעברו לבדיקת רכיבי האיכות ז'-ח', ורק הצעות שציון האיכות הסופי שיינתן להן יהיה 70 נקודות לפחות יעברו לבדיקת המחיר. על אף האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לפסול הצעות שתקבלנה ניקוד נמוך מהניקוד המזערי הנדרש כאמור, מנימוקים מיוחדים שיירשמו על ידיה.
  שלב שלישי – בדיקת המחיר: תבוצע בדיקה של הצעות המחיר, ביחס להצעות שהגיעו לשלב זה, ויבוצע חישוב של ציון המחיר לכל אחת מהן, בהתאם למפורט בסעיף 14 למסמכי המכרז. 
  שלב רביעי – הרשות תעניק להצעות שהגיעו לשלב זה ציון משוקלל, על פי אמות מידה של איכות (40%) ומחיר (60%), כמפורט בסעיף 15 למסמכי המכרז. 3 עד 6 ההצעות שתקבלנה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תהיינה ההצעות הזוכות במכרז, אלא אם כן יתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בהן או באילו מהן".
 1. הליך המכרז:
 • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית דף זה.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 10/07/18, בשעה 13:00. הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
  שימו לב: ב16/7/2018 פורסם קובץ עם שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז (ראו בתחתית דף זה) 
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 22/07/18, לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהריים. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז שירותי השמה

נספחים

מכרז השמה - טופס הצעת המחיר
טופס הצעה - מכרז השמה
הסכם נספח למכרז ההשמה
טפסים להגשה בהקלדה במסגרת טופס ההצעה-בגרסת WORD
מודעת פרסום
מענה לשאלות הבהרה
מענה מס' 2 לשאלות הבהרה