הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - מערכת סקאוטינג

תאריך אחרון להגשה 

08/05/2018

תמצית המכרז 

בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת רשות החדשנות, על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות. 

 

0
0

הגשת בקשה 

 

  • שם הספק: IVC Research Center Ltd
  • מהות ההתקשרות: שירותי מאגרי מידע אודות התעשייה הטכנולוגית הישראלית ואקוסיסטם החדשנות בארץ.
  • היקף כספי: כ 215- אלף ₪, בתוספת מע"מ כדין, לשנה.
  • תקופת ההתקשרות: שנה אחת ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ובנוסף שתי תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת.
  • עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: במסגרת פעילותה, נדרשת הרשות למעקב שוטף אחר הנעשה בתעשייה הטכנולוגית הישראלית. לשם כך, החליטה הרשות להקים מערכת מידע לפעילויות "סקאוטינג וחיפוש שותף", אשר תספק בידיה כלי לפעילויות שונות, ובכלל זה קידום שיתופי פעולה בין-לאומיים, שיווק והפצה של קולות קוראים, תכניות תמיכה ופעילויות מגוונות שיוזמת הרשות, סיוע בהליך הבדיקה המקצועית של בקשות ועוד. מערכת זו מתבססת על שילוב מספר מקורות מידע, כדי קיים IVC להפיק נתונים איכותיים בחיפוש אחר חברות טכנולוגיה ישראליות הפעילות בתחומים מסוימים. במאגר מידע ייחודי, שאינו קיים במקורות אחרים, אודות התעשייה הטכנולוגית הישראלית ואקוסיסטם החדשנות בארץ, ובכלל זה היקף רשומות גבוה משמעותית ממאגרים אחרים, מידע פיננסי מפורט ופרטי אנשי קשר בחברות. לפיכך, IVC , בהתאם למצב הדברים בפועל הינה הגורם היחיד המסוגל לספק את השירותים הנדונים ברמה מיטבית ואיכותית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות לגיל שאקי מרשות החדשנות באמצעות כתובת הדוא"ל: Gil.Shaki@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום 9 למאי 2018

ספק יחיד-מערכת הסקאוטינג

נספחים