מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 03/2019 לקבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים עבור רשות החדשנות

 • לתשומת לב המציעים: ביום 18.4.2019 פורסם מענה לשאלות הבהרה מס’ 3, אשר במסגרתו בוצעו תיקונים במסמכי המכרז ובטופס/חוברת ההגשה המופיעים בתחתית עמוד זה.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום שני 29/04/2019 בשעה 14:00.
 • לאור מעבר הרשות למשרדיה החדשים בירושלים בסוף חודש מרץ, הגשת ההצעות תהיה לתיבת המכרזים של הרשות הנמצאת ברחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, קומה 14.
 • על אף האמור בתשובה מס’ 39 למענה לשאלות הבהרה מס’ 1 מיום 28.02.2019, מובהר בזאת, כי האופציות לתשובות המציע לטבלת תכונות התשתית המוצעת בנספח ב4 – 2 לטופס/חוברת ההצעה הן 3 בלבד: קיים / לא קיים / קיים באמצעות כלי צד ג’.

תאריך אחרון להגשה

29/04/2019

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לקבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 1. מהות ההתקשרות:

קבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 1. תקופת ההתקשרות:
  1. ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה למשך 60 חודשים ממועד החתימה על הסכם התקשרות, או מועד אחר שתקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות.
  2. הרשות תהא רשאית להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 10 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

 1. תנאי הסף לגבי המציע:
  1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
  2. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  3. המציע יציג תשתית CRM העונה על הדרישות המצטברות הבאות:
   1. תשתית ה- CRMהמוצעת מדורגת כ-leader ב-Magic Quadrant for CRM Customer Engagement Center של חברתGartner  או באחת מ-2 הקשתות העליונות ב-Forrester Wave, במהלך אחד הדיווחים לשנת 2018. ניתן לבקש הכרה בדירוג של חברת דירוג בינ”ל חלופית, בעלת מעמד דומה לחברות הדירוג שפורטו לעיל, וזאת במסגרת שאלות ההבהרה.
   2. תשתית ה- CRMהמוצעת מספקת, נכון למועד פרסום המכרז, שירותים בסביבת ענן ל-5 לקוחות בישראל לפחות, אשר לכל אחד מהם 100 משתמשים לפחות.
   3. המציע הינו שותף עסקי של היצרן נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.
   4. המציע מעסיק, בהעסקה ישירה (כשכירים או כפרי-לאנסרים), 10 עובדים לפחות, שהם בעלי הסמכה מטעם היצרן, נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.
   5. המציע סיים פיתוח של 3 תהליכי פיתוח יישומים לפחות, המוגדרים כ”פיתוח מוכר” בהתאם למוגדר במכרז.
   6. מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע ניהל לפחות 2 תהליכי פיתוח יישומים המוגדרים כ”פיתוח מוכר”, בהתאם למוגדר במכרז.

 

 1. השקלול במכרז

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 70% ומחיר במשקל של 30%.

 

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז-מתוקן לאחר סבב שלישי של שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה - סבב שלישי
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - סבב שני
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - סבב ראשון
קובץ להורדה
מפרט-מתוקן לאחר סבב שני של שאלות הבהרה
קובץ להורדה
חוברת ההצעה - מתוקן לאחר סבב שלישי של שאלות הבהרה (קובץ וורד להגשה)
קובץ להורדה
חוברת ההצעה - מתוקן לאחר סבב שלישי של שאלות הבהרה (קובץ PDF לא להגשה)
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז - מתוקן לאחר סבב שני של שאלות הבהרה
קובץ להורדה
CRM אפיון ראשוני - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה