מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 03/2018 להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו" עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

14/03/2018

תמצית המכרז

*שימו לב: פורסם מסמך תשובות והבהרות וכן התעדכן מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 14.3.18*

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט “גשר לחדשנות ישראל-הודו” (“גשר לחדשנות“).

מסמכי המכרז

מכרז גשר לחדשנות - מסמכי המכרז
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז
קובץ להורדה
טופס ההצעה
קובץ להורדה
נספחים לטופס ההצעה
קובץ להורדה
טופס הצעת מחיר
קובץ להורדה
גשר לחדשנות ישראל-הודו
קובץ להורדה
מודעת פרסום - מכרז גשר חדשנות 19.2.18
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז גשר לחדשנות
קובץ להורדה