הצטרפו לנבחרת הבודקים המקצועיים בתחום התוכנה

יש לכם הזדמנות לחקור, לבדוק ולייעץ בתחום התוכנה!

רוצים להיחשף לפיתוחים שעומדים לעשות שינוי מהותי?
חושבים שתוכלו לקבל החלטות ולייעץ כמומחים/יות?
אנחנו מחפשים בדיוק אתכן ואתכם, מומחים/יות לבדיקה וייעוץ לחברות הממציאות את העתיד

 

תאריך אחרון להגשה

17/11/2022

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מודיעה בזאת על האפשרות להצטרף לרשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תוכנה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”).

  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 17.11.2022 בשעה 14:00.
  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א’ להודעה.
  • שאלות הבהרה: יש לשלוח עד ליום  15.9.2022 בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת  Offerors_Software@innovationisrael.org.il . הרשות איננה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי ההודעה, יועלו ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות, לא יאוחר מיום 22.9.2022.
  • הגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים תעשה באופן מקוון בלבד, החל מה-22.9.2022 באמצעות מענה לשאלון הנמצא כאן, בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים. לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת. ההצעות כאמור תוגשנה לא יאוחר מיום 17.11.2022 בשעה 14:00. לקבלת תמיכה במקרה של תקלה ניתן לפנות באימייל Inn-consultant.Software@nisha.co.il  או בטלפון  077-7725600/585 .
  • רשימת המציעים אשר ייבחרו במסגרת ההליך תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
  • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות, תוך לקיחה בחשבון של המידע אשר יפורט במסגרת ההצעות להיכלל ברשימת המציעים, ובכלל זה הניסיון, ההשכלה והכישורים של כל מציע.
  • למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
  • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.

נספחים

הודעה בדבר האפשרות להצטרף לרשימת מציעים יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום התוכנה
קובץ להורדה