רשימת מציעים ראשי תחומים וסגנים - הבהרה

תמצית הודעה

  1. מציעים פוטנציאליים אנא ראו הבהרה בקשר עם ההליך רשימת מציעים ראשי תחומים וסגנים: במסגרת הגדרת סמכויות ראשי התחומים והסגנים ובהתאם לכתוב בסעיף 2.4.7: בנוגע לכתיבת חוות דעת נוספת לזאת של בודק. מבקשים להבהיר כי, בסמכות ראשי תחומים וסגנים לכתוב גם חוות דעת ראשונה.
  2. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההליך, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.
  3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.