פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) - לפי תקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 1993- פרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו"

תאריך אחרון להגשה

28/12/2017

תמצית המכרז

רשות החדשנות פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ד 1993 – מספקים המתמחים בניהול שיתופי פעולה עסקיים וטכנולוגיים בין ישראל להודו, הרואים עצמם כבעלי המיומנויות, המומחיות, הניסיון, הכישורים, האישורים/היתרים/רישיונות, כוח האדם ויתר האמצעים הנדרשים, לצורך הפעלת שלבים 2 ו 3- בפרויקט “גשר לחדשנות”, כמתואר להלן, ובכלל זה הינם בעלי הכרות מעמיקה עם האקו-סיסטם הישראלי וההודי, יכולת פיתוח הדרכה, יכולת לגייס מנטורים רלוונטיים, הודים וישראלים, יכולת לגייס נציגים בכירים של תאגידים הודים, יכולות תיאום וארגון גבוהות ויכולת להעמיד ולהפעיל צוות יעודי לצורך הפעלת שלבי הפרויקט הנ”ל.

מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים, והרשות לא תהא מחויבת להתקשר עם מי מהמשיבים לפנייה זו ו/או לפרסם מכרז בנושא. מטרת הבקשה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

לקול הקורא של תכנית “גשר לחדשנות ישראל-הודו”