מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 01/2019 לקבלת שירותים להובלת תכולתם של משרדי רשות החדשנות וארכיביה מקרית שדה התעופה לירושלים

שימו לב: סיור המציעים, קבוע ליום 13.1.2019 בשעה 11:00 במשרדי הרשות, רח’ הירדן 4 קריית שדה התעופה (קומה 4 בחדר אינשטיין) – והנוכחות למציעי המכרז הינה חובה.

* הערה: מסמכי המכרז + הסכם ההתקשרות עודכנו ומופיעים כעת בגרסת עקוב אחר שינויים.

תאריך אחרון להגשה

24/01/2019

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים להובלת תכולתם של משרדי רשות החדשנות וארכיביה מקרית שדה התעופה לירושלים.
 

 1. מהות ההתקשרות:

שירותי ההובלה נושא המכרז יכללו, בין היתר, שירותי אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, הרכבה וסידור של תכולת משרדי הרשות והארכיבים שלה כפי שהם מפורטים במפרט השירותים המצורף  למכרז.לפירוט נוסף לגבי מהות ההתקשרות ראו את מסמכי המכרז.

 1. השירותים נושא המכרז 
 • ההעברה תתבצע ממשרדי הרשות ברחוב הירדן 4 (קומות 3 ו-4), קריית שדה התעופה ומארכיבי הרשות ברחוב הירדן 4 בקריית שדה התעופה, למשרדים החדשים בקומות 14 ו-17 בבניין המרכזי בגט”י מלחה בירושלים וכן בקומה 3 בבניין נוסף סמוך. קיימות מעליות משא בבניינים. 
 • העברת התכולה כאמור כוללת את כל מהלך פעילות אריזת המיטלטלין במשרדי הרשות ובארכיבים, סבלות, העמסה, פריקה, סידור, התקנה והרכבה, וכן הספקת כלל אמצעי האריזה, הציוד וכוח האדם שיידרש לצורך כך, הכל על פי מפרט השירותים והנחיית נציג הרשות במקום. 
 • לפירוט נוסף ראו את מסמכי המכרז. 
 1. תקופת ההתקשרות: 
 • ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה ממועד החתימה על הסכם התקשרות ועד לסיום ביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של הרשות.
 • הזוכה יידרש לבצע ולהשלים את השירותים עד לא יאוחר מ-48 שעות מהמועד שתקבע הרשות כמועד תחילת ביצוע השירותים. מועד תחילת ביצוע השירותים כאמור יימסר לזוכה על-ידי הרשות עד 14 ימים מראש (צפי לביצוע המעבר – סוף חודש מרץ 2019).
 1. תנאי הסף לגבי המציע:
 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל רישיון עסק לפי פריט 8.3ב לצו רישוי עסקים-2013 (לרבות היתר מזורז/ היתר זמני).
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • נציג המציע השתתף בסיור המציעים, הקבוע ליום 13.1.2018 בשעה 11:00 במשרדי הרשות, רח’ הירדן 4 קריית שדה התעופה (קומה 4 בחדר אינשטיין).
 • המציע בעל רישיון מוביל בתוקף בהתאם לחוק שירותי הובלה, התשנ”ז-1997 ותקנות שירותי הובלה, התשס”א-2001.
 • המציע בעל ניסיון מוכח של 5 פרויקטים לפחות; עבור גופים המעסיקים 200 עובדים, לפחות, כל אחד; שעניינם מתן שירותי מעבר משרדים בשטח של 1,000 מ”ר לפחות, כל אחד; הכוללים אריזה, הובלה, שינוע, סבלות, פריקה והרכבה; בפרק זמן של לא יותר מ-3 ימים בכל פרויקט;  במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 
 • בבעלות המציע, או שהוא מחזיק, על פי הסכם ליסינג תקף, 4 משאיות לפחות; משנת יצור 2010 לפחות; בעלות משקל כולל של 10,000 ק”ג, כל אחת, לפחות; אשר בכל אחת מהן מותקנת מערכת הידראולית להעמסת משטחים ופריקתם; והן סגורות.
 • המציע מעסיק במהלך 6 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  במכרז 8 עובדים מקצועיים (נהגים, סבלים וכדומה), לפחות.
 • המציע מעסיק, נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מנהל פרויקט עם ניסיון בניהול פרויקטים של העברת משרדים עבור 25 לקוחות לפחות, במהלך 18 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, אשר ישמש כמנהל הפרויקט נושא המכרז אם יזכה המציע במכרז. 
 1. השקלול במכרז
 • בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 20% ומחיר במשקל של 80%.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז הובלות - מתוקנים לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה למכרז הובלות
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז הובלות-מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה וסיכום מפגש מציעים - מכרז הובלות
קובץ להורדה