מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 13/2018 לקבלת שירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני

שימו לב: הרשות תאפשר הצגת ביטוח אחריות מקצועית גם מחברה זרה ובלבד שעיקרי הביטוח המבוקשים יהיו קיימים גם בפוליסה של החברה הזרה.

תאריך אחרון להגשה

15/11/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז רוח - מתוקנים לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז רו"ח
קובץ להורדה
טופס הצעה- מכרז רוח- נספח ב- מתוקן לאחר שאלות הבהרה- בגרסת שינויים
קובץ להורדה
טופס הצעה- מכרז רוח- נספח ב- מתוקן לאחר שאלות הבהרה- נקי סופי להגשה
קובץ להורדה
מכרז רו"ח-טופס הצעת המחיר-נספח ג
קובץ להורדה
מכרז רו"ח-טבלאות להגשה בהקלדה
קובץ להורדה
מכרז רוח - מודעת פרסום
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז רואי חשבון
קובץ להורדה