מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 12/2018 למתן שירותים של חללי עבודה משותפים

תאריך אחרון להגשה

31/10/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים של חללי עבודה משותפים עבור רשות החדשנות.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז חללי עבודה - מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה-מתוקן אחרי שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה
טופס הצעה-מתוקן אחרי שאלות הבהרה - נקי
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז חללי עבודה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה
מכרז חללי עבודה - מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה