מכרז פומבי מס' 01/2020 להספקת מוצרי מזון וצריכה

בשל משבר הקורונה מכרז זה מוקפא ומועדים מעודכנים (שאלות ותשובות וכן מועד הגשה) בקשר למכרז זה, יפורסמו בדף זה בהמשך.

תאריך אחרון להגשה

26/04/2020

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“רשות החדשנות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.

 1. תקופת ההתקשרות: 

 • תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת הסכם התקשרות עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת (“תקופות ההארכה”). סך כל תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים.
 1. תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד רשום. 
 • המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.
 • המציע הינו סופרמרקט או מינימרקט או מרכול או רשת שיווק למזון או רשת לממכר מוצרי מזון וצריכה, שביכולתו לבצע משלוחים בתדירות יומית למשרדי הרשות בעיר ירושלים בכתובת רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי מלחה, קומות 3, 14 ו-17, וכן לאתרים נוספים – אם הדבר יידרש.
 • למציע ניסיון קודם של 10 (עשר) שנים לפחות במכירת מוצרי מזון וצריכה.
 • המציע בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים בהספקת מוצרי מזון וצריכה ל-3 (שלושה) לקוחות עסקיים לפחות. המונח “לקוח עסקי” משמעו, לעניין תנאי זה: לקוח אשר המציע  מספק לו באופן שוטף מוצרי מזון וצריכה בהיקף של 150,000 ₪, בשנה, לפחות.
 • למציע אתר אינטרנט להזמנות מוצרים  באופן מקוון (online). לחילופין, אם המציע איננו מפעיל אתר אינטרנט לביצוע הזמנות באופן מקוון, באפשרותו לספק מחירון עבור כלל המוצרים היבשים, תה/קפה/סוכר וכיו”ב, חטיפים, מוצרי כיבוד, מוצרים חד פעמיים ומשקאות קלים.
 • הסניף/ים או המחסן/ים הלוגיסטי/ים שממנו/מהם יספק המציע את המוצרים הוא/הם בעל/י תעודת כשרות תקפה, לכל המחלקות, על-פי חוק איסור ההונאה בכשרות, התשמ”ג-1983.
 • הסניף/ים או המחסן/ים הלוגיסטי/ים שממנו/מהם יספק המציע את המוצרים הוא/הם בעל/י רישיון תקף או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק לפי פריט 4.7 או קבוצה 6 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013.
 • המציע בעל מחזור כספי של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים) לפחות (לא כולל מע”מ) ממכירת מוצרי מזון וצריכה, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו- 2018.
 1. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של רשות החדשנות, שכתובתו מפורטת בתחתית דף זה.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.i עד ליום 22/03/2020. 
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים – הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של רשות החדשנות, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי מלחה, קומה 14. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות-  יום 26/04/2020, לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של רשות החדשנות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • רשות החדשנות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מוצרי מכולת
קובץ להורדה

נספחים

הסכם מכרז סופר - לא להגשה
קובץ להורדה
נספח ג' - טופס הצעה - מכרז לרכישת מוצרי מזון וצריכה
קובץ להורדה
נספח ד - הצעת מחיר - רשימת מוצרים עיקריים הנרכשים בסופר
קובץ להורדה
מודעה לעיתון - מכרז מוצרי מזון וצריכה
קובץ להורדה