מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 3/2020 להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

קודם כל שתי הודעות חשובות:

(1) ביום 6.1.2021 הועלה קובץ שאלות והבהרות במכרז להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי – קובץ השאלות וההבהרות מופיע בין מסמכי המכרז.

כמו כן, בשל השינויים שנערכו במכרז הקבצים הישנים של המכרז הוחלפו ו/או נוספו הקבצים הבאים (השינויים שנעשו מהמסמכים המקוריים מופיעים בעקוב אחר שינויים לרבות השינויים שנעשו בהסכם ההתקשרות): 

א. הסכם נספח למכרז הליסינג-מעודכן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים

ב. טופס הגשת הצעה למכרז ליסינג – לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים- להגשה

ג. מסמכי מכרז ליסינג-מעודכנים לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים

ד. מענה לשאלות הבהרה-מכרז הליסינג

כאמור במסמכי המכרז נספח ג’ “צפי החלפת רכבי רשות החדשנות” ישלח לגורמים אשר נרשמו להשתתף במכרז באמצעות מערכת רמדור כמפורט במסמכי המכרז. 

בשלב זה, אין שינוי נוסף במועד הגשת ההצעות שקבוע ליום 18.01.2021 בשעה 14:00. 
 

(2) בעקבות נגיף הקורונה והסגר שחל כעת, החליטה רשות החדשנות לבצע עדכון במועדים הנקובים במכרז (יבוצע עדכון במועדים הנקובים במסמכי המכרז) כדלקמן:

א. המועד להגשת תשבות והבהרות במכרז מטעם הרשות יעודכן ליום 7.1.2021.

ב. המועד האחרון להרשמה למערכת רמדור (לצורך הגשת הצעה מכוונת במכרז) יעודכן ליום –  13.1.2021
גורמים אשר מבקשים להשתתף במכרז נדרשים להירשם למכרז, ולקבל קישור למערכת רמדור וזאת כאמור עד ליום 13.1.2021

ג. המועד האחרון להגשת הצעות ידחה מיום 10.1.2021 בשעה 14:00 ליום 18.1.2021 בשעה 14:00.

תאריך אחרון להגשה

18/01/2021

תמצית המכרז

פרטי המכרז: 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, כמפורט במכרז לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.
 

 • מהות ההתקשרות:

  • מתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי המכרז.
    
 • תקופת ההתקשרות:

  • תהיה למשך 36 (שלושים ושישה) חודשים ממועד החתימה על הסכם התקשרות, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת ועד ל-36 חודשים נוספים סה”כ.
    
 • תנאי סף ייחודים (פירוט במסמכי המכרז):

  • ברשות המציע האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין ובהתאם לדרישת רשות מוסמכת, להפעלת עסק בתחום הליסינג, ובכלל זה רישיון תקף ממשרד התחבורה להפעלת משרד להחכרת רכב (ליסינג) על שם המציע, על פי צו הפיקוח על מחירים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה-1985.
  • המציע מעסיק קצין בטיחות בעל כתב הסמכה ורישיון תקף, כנדרש על פי דין, לרבות בהתאם לתקנות התעבורה, התשכ”א-1961. 
  • המציע הינו הבעלים של 80 (שמונים) כלי רכב לפחות, המוחכרים בשיטת ליסינג תפעולי לשני תאגידים / גופים מהמגזר הציבורי, נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  • למציע ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות ברצף, קודם למועד הגשת ההצעה למכרז, באספקת שירותים מסוג השירותים נושא המכרז, אשר במהלכן סיפק ל-3 לקוחות לפחות רכבים בשיטת “ליסינג תפעולי”, בהיקף של 40  רכבים לפחות, לאחד לפחות מהלקוחות כאמור.
  • למציע תחנות שירות בפריסה ארצית מלאה (לרבות בערים ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר-שבע), הכוללים טיפול ואחזקה כנדרש לרכבים, קבלה ומסירה של רכבים (לרבות רכבים חלופיים).
  • המציע מפעיל מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל אזורי הארץ ואיו”ש.
  • למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים על-ידי היבואן, לכל סוגי הרכבים המוצעים על-ידיו לחכירה על פי תנאי מכרז זה.
  • המציע הוא בעל חוסן כלכלי, ולא קיימת לגביו הערת “עסק חי” בשנים 2020-2016.
  • היקף המחזור הכספי השנתי של המציע במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות הוא מעל 9.5 מיליון ₪. 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז ליסינג - מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

טופס השתתפות במכרז מקוון
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז ליסינג - מעודכן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
דוגמת הצעת מחיר - מכרז ליסינג - מעודכן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
טופס הגשת הצעה למכרז ליסינג - מעודכן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
קובץ להורדה
מודעה - פרסום מכרז ליסינג
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז הליסינג
קובץ להורדה