מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 02/2021 למתן שירותי השמה לתפקידים בכירים וייחודיים עבור רשות החדשנות

(1) שימו לב: העלנו קובץ חדש של מענה לשאלות מציעים
בנוסף עדכנו את הבהרות למכרז בהתאם לשאלות המציעים בשני קבצים – מסמכי המכרז וטופס ההצעה.
הקבצים העדכניים מופיעים בתחתית העמוד זה.

(2) בהתאם להחלטת הרשות, המועדים במכרז יעודכנו למועדים החדשים הבאים:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 05.05.2021
המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות לשאלות ההבהרה 19.05.2021
המועד האחרון להרשמה למכרז במערכת רמדורנט, כמפורט בסעיף ‎16 למסמכי המכרז 23.05.2021
המועד האחרון להגשת הצעות 27.05.2021 בשעה 14:00
 

תאריך אחרון להגשה

27/05/2021

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

 

מהות ההתקשרות:

מתן שירותי השמה.

 

תקופת ההתקשרות:

12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

  • המציע הינו בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים (להלן יחד: “הרישיונות”), הנדרשים על פי דין לצורך מתן שירותי השמה וגיוס עובדים, כשהם בתוקף, ובכלל זה רישיון לשכה פרטית לתיווך עבודה עבור עובדים ישראלים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה, תשי”ט-1959 .
  • המציע ביצע 20 השמות לפחות של עובדים בתחום ההייטק וקרנות הון הסיכון, בכל אחת מן השנים 2019 ו-2020, אשר 7 מתוכן לפחות היו לצורך גיוס בכירים.
  • המציע ביצע 30 השמות לפחות של עובדים עם תארים מתקדמים, בכל אחת מן השנים 2019 ו-2020.
  • המציע, או קבלן משנה מטעמו, ביצע, ועודנו מבצע, פעילות אבחון ומיון, בכל מהלך השנים החל מ-2016 ועד למועד הגשת ההצעה.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז - שירותי השמה
קובץ להורדה

נספחים

טופס השתתפות במכרז מקוון - רשות החדשנות
קובץ להורדה
טופס הצעה - מכרז השמה
קובץ להורדה
טופס הצעה - מכרז השמה - טבלאות לעריכה בוורד
קובץ להורדה
הסכם נספח למרכז השמת בכירים 2021
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז השמה -130521
קובץ להורדה