מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית למתן שירותים לניהול 5 מאגדים: הדמאה חכמה, רובוטיקה לתעשייה, AVATAR - טכנולוגיות לרכב אוטונומי, CIRCLE - מחזור פלסטיק, GRAPHENE - שימושי גרפן בתעשייה

שימו לב: עלה לאתר קובץ מענה לשאלות ההבהרה למכרז (ראו בתחתית עמוד זה)

תאריך אחרון להגשה

25/07/2019

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 

1. מהות ההתקשרות:

הפעלת 5 מאגדים, כמפורט במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות:

 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

3. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

3.1. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל תואר אקדמי ( ראשון לפחות) המוכר בישראל, בהנדסה או במדעים מדויקים.

3.2. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו”פ. 

3.3. המועמד/ת מטעם המציע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו”פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה. 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים 2019
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2019
קובץ להורדה
מנהלי מאגדים אפריל 2019 -טופס הצעה
קובץ להורדה
טופס הצעה מסמכים שיש להגיש בהקלדה - מנהלי מאגדים אפריל 2019
קובץ להורדה
טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות לחדשנות
קובץ להורדה
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה