מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית להקמת אתרי האינטרנט של רשות החדשנות

עדכון:
המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות לשאלות ההבהרה – נדחה ליום 12.5.2022.
המועד האחרון להרשמה למכרז למערכת  רמדורנט – ידחה ליום 15.5.2022.
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז – ידחה ליום 18.5.2022 בשעה: 14:00

ביום 12.5.2022 פרסמה הרשות את קובץ השאלות וההבהרות וכן את מסמכי המכרז המעודכנים.
לנוחות המציעים השינויים מפורטים בגוף הטקסט במסמכים הרלוונטיים בגרסת “עקוב אחר שינויים” למעט בטופס ההצעה אשר הוחלף והוא אינו מסומן בגרסת “עקוב אחר שינויים”.
אנו מאחלים לכלל המשתתפים בהצלחה במכרז – רשות החדשנות. 

תאריך אחרון להגשה

18/05/2022

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להקמת אתרי האינטרנט של הרשות, בהתאם למפורט להלן:

 1. תקופת ההתקשרות: 24 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 6 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):
  • המציע הוא בעל ניסיון מוכח בביצוע של 3 “פרויקטים מוכרים” (כהגדרת המונח במסמכי המכרז), לפחות, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.
  • למציע צוות המונה 5 מפתחים לפחות, בעלי ניסיון של מעל לשנתיים בכלי הפיתוח המוצעים.
  • מנהל הפרויקט המוצע לניהול הפרויקט עומד בדרישות המצטברות הבאות 
   1. הוא בעל ניסיון מוכח בניהול של 2 תהליכי פיתוח של “פרויקטים מוכרים”, לפחות, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.
   2. הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע”י משרד החינוך, או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2013 (להלן: “חוק ההנדסאים“), באחד התחומים הבאים: מחשבים, תקשורת, מערכות מידע או הנדסה או תחום רלוונטי אחר, או לחילופין עבר קורס צבאי רלוונטי.
   3. הוא בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, בעבודה בניהול פרויקטים להקמת מערכות אינטרנט ותחזוקתן.
  • התוכניתן המוביל לפיתוח אתרי האינטרנט, המוצע, עומד בדרישות המצטברות הבאות:
   1. הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע”י משרד החינוך, או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים, באחד התחומים הבאים: מחשבים, תקשורת, מערכות מידע או הנדסה או תחום רלוונטי אחר, או לחילופין עבר קורס צבאי רלוונטי.
   2. הוא בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות, במהלך 5 השנים  שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, בפיתוח מערכות אינטרנט ותחזוקתן בטכנולוגיה המוצעת במענה המציע.
   3. הוא בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, בהובלת פיתוח ב”פרויקט מוכר”.
 3. הליך המכרז:
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • יש לעקוב בעמוד זה אחר כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
  • מועד קיום כנס המציעים (אין חובת השתתפות) יתקיים ביום 13.4.2022 בשעה: 10:00 בזום.
  • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לדוא”ל michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 24.04.2022 בשעה 09:00.
  • לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. הנחיות בנוגע לרישום למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא באתר וכן במסמכי המכרז.
  • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 9.05.2022 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה אליו עד אז לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
  • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

רוצים לשמוע עוד? צפו בכנס המציעים:

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז - אתרי אינטרנט רשות החדשנות לאחר שאלות והבהרות
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מפרט-מכרז אתר האינטרנט קובץ לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
נספח א' - רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה
קובץ להורדה
נספח ב'- טופס הצעה קובץ לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
נספח ב'- טופס הצעה -טופס ההצעה האיכותית - מסמכים להקלדה בוורד
קובץ להורדה
נספח ג' – מבנה הצעת המחיר והוראות למילויה בתיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדור
קובץ להורדה
נספח ד' - טופס השתתפות במכרז מקוון - אתר האינטרנט
קובץ להורדה
נספח ה' - הסכם למתן שירותי הקמה ותחזוקה של אתרי האינטרנט של הרשות, קובץ בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
רשות החדשנות - נספח 5- ב' אישור ביטוח הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט
קובץ להורדה