מכרז פומבי ממוכן מס' 9/2019 להפעלת תכנית יזמות צעירה

לתשומת לב המציעים: ביום 31.7.2019 פורסם מענה לשאלות הבהרה, אשר במסגרתו בוצעו תיקונים במסמכי המכרז – הסכם נספח למכרז יזמות צעירה בתחתית עמוד זה.

תאריך אחרון להגשה

28/08/2019

תמצית המכרז

  1. מהות ההתקשרות:

הפעלת תכניות יזמות צעירה, כמפורט במסמכי המכרז.
 

  1. תקופת ההתקשרות:

תקופת פעילות ראשונה, החל מיום 01.11.2019 ועד ליום 30.10.2020, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

  1. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

​3.1. ניסיון המציע:

3.1.1. המציע אינו רשת של מוסדות חינוכיים המפעילה תכנית יזמות צעירה.
3.1.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 6 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, ביזמות עסקית בקרב בני נוער. 
3.1.3. הפעילות כאמור בוצעה באמצעות 10 אנשי צוות לפחות, בהיקף של חצי משרה לפחות לכל איש צוות.
 

3.2. ניסיונם והשכלתם של חברי הצוות המוצע:
על כל אחד מחברי הצוות המוצעים (ראש צוות ועוד 9 חברים לפחות) לעמוד בדרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן:

3.2.1. השכלה – בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר.
3.2.2. ניסיון – ניסיון מוכח בהיקף של 240 שעות לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, ביזמות עסקית בקרב בני נוער.
 
3.3. חברי הצוות המוצעים אינם מנועים מלהתקבל לעבודה, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז יזמות צעירה
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז יזמות צעירה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
טופס הצעה - מכרז יזמות צעירה
קובץ להורדה
טופס השתתפות במכרז ממוכן - יזמות צעירה
קובץ להורדה
טבלאות מטופס ההצעה - להקלדה
קובץ להורדה