מכרז פומבי ממוכן מס' 1/2022 למכירה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד

(1)

מועד אחרון לרישום למערכת רמדורנט עודכן לתאריך 29.3.2022.
מועד אחרון להגשת הצעות במכרז עודכן לתאריך 31.3.2022 בשעה: 14:00.

(2)
בתאריך 16.3.2022 פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה.
*הקבצים המעודכנים מופיעים ב’עקוב אחר שינויים’ בנוסף לקבצים ‘נקיים’ המיועדים להגשה ולקריאת המסמכים הסופיים.
*הועלה טופס ההצעה (נספח ב) כקובץ Word ע”מ לאפשר עריכת הטבלאות.
*אין לעשות כל שינוי בטופס לרבות בתצהירים ובהצהרות המופיעים בקובץ.
שינוי עשוי לפסול את ההצעה.

תאריך אחרון להגשה

31/03/2022

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל מעוניינת בקבלת הצעות למכירה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד כמפורט להלן:

 1. מהות ההתקשרות:

 • בכוונת הרשות לבחור במסגרת המכרז עד 3 זוכים / ספקי מסגרת, אשר עימם ייחתמו הסכמי מסגרת לרכישה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד.
 • מעת לעת תפנה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בפניות פרטניות לספקי המסגרת, בהתאם לתקנה 17ו. לתקנות חובת המכרזים, לקבלת הצעות מחיר ביחס לדגמים ספציפיים של ציוד מחשוב שאותם תהיה מעוניינת לרכוש באותה עת.
 1. תקופת ההתקשרות:

12 חודשים. בהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת ועד ל-48 (ארבעים ושמונה) חודשים נוספים סך הכל.

 1. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

 •  המציע עומד בתקני ISO 9001.
 •  המציע הינו ספק מורשה של הציוד המוצע על ידיו ו/או הנציג הרשמי בישראל למכירה, התקנה ותחזוקה של ציוד  מסוג DELL, MICROSOFT, LENOVO, APPLE.
 • ניסיון: במהלך השנים 2018 עד 2020 סיפק המציע ציוד מחשוב מסוג הציוד המוצע על ידיו במסגרת המכרז, עבור (במצטבר):

2 לקוחות לפחות, בעלי 250 משתמשים לפחות או 500 פריטי ציוד בשירות, כל אחד; וגם
5 לקוחות לפחות, בעלי 100 משתמשים לפחות או 200 פריטי ציוד בשירות (אצל כל לקוח בנפרד); וגם – 5 אתרים לפחות בסה”כ אצל כלל הלקוחות.

 • מחזור כספי: המציע בעל מחזור כספי בסך של 500,000 ₪, לפחות (לא כולל מע”מ), בכל אחת מ-3 השנים 2018 עד 2020, בהספקת מחשבים נייחים וניידים והספקת ציוד היקפי למחשבים.
 • אישור מעבדה: על המציע להחזיק בעצמו מעבדה טכנית בעלת יכולת מוכחת לתמיכה ותחזוקה של מחשבים אישיים וניידים, לרבות אחזקת מלאי חלפים. לחילופין, למציע הסכם התקשרות בתוקף עם מעבדה/ות מורשית/ות של היצרן/נים הרלוונטי/ים.
 1. הליך המכרז:
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדוא”ל בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 31.01.2022.

 • ​לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. הנחיות בנוגע לרישום למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא באתר https://ramdor.net וכן במסמכי המכרז.

 • המועד האחרון להרשמה למכרז במערכת רמדורנט הינו לא יאוחר מ21.2.2022 בשעה 14:00 בצהריים בדיוק.

 • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות – 24.02.2022 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה עד אליו לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

לאתר המכרזים של רשות החדשנות 

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז למכירה ולהספקה של ציוד מחשוב ושירותי התקנה ותחזוקה של הציוד לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

מסמכי מכרז המחשוב-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - מכרז ציוד מחשוב
קובץ להורדה
נספח ב למכרז מחשוב - טופס ההצעה-מתוקן נקי להגשה
קובץ להורדה
נספח ב למכרז מחשוב - טופס ההצעה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
נספח ג - בקשה לרישום למכרז מקוון
קובץ להורדה
נספחים ד-ה - הסכם ומפרט שירותים למכרז מוצרי מחשוב-(מתוקן לאחר שאלות הבהרה ) - נקי
קובץ להורדה
נספחים ד-ה - הסכם נספח למכרז מוצרי מחשוב-(מתוקן לאחר שאלות הבהרה ) בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
נספח 4.2 אישור קיום ביטוחים
קובץ להורדה