מכרז פומבי ממוכן מס' 01/2020 להספקת מוצרי מזון וצריכה

תאריך אחרון להגשה

29/12/2020

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מוצרי מכולת - מעודכן בהתאם לשאלות ההבהרה (בעקוב אחר שינויים)
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה - מכרז לרכישת מוצרי מזון וצריכה
קובץ להורדה
טופס השתתפות במכרז מקוון - הרשות לחדשנות
קובץ להורדה
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז מוצרי מכולת - מעודכן בהתאם לשאלות ההבהרה (בעקוב אחר שינויים)
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מודעה לעיתון
קובץ להורדה