מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי ניקיון במתחם הרשות

תאריך ההגשה נדחה ל20.10.2022 בשעה 14:00

*
הועלה קובץ תשובות לשאלות ההבהרה, ראו מטה.

תאריך אחרון להגשה

20/10/2022

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון במתחם הרשות ברחוב קלאוזנר 14 בתל-אביב-יפו כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז ניקיון לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מכרז ניקיון נספחים ב-ג להגשה
קובץ להורדה