מכרז פומבי לשירותי תיאום וניהול למיזם מתואם בענף החקלאות

בתאריך ה- 3.11.2022 פורסם קובץ השאלות והתשובות במכרז מועד ההגשה קבוע ליום 10.11.2022.
מסמכי המכרז עודכנו ב-2 גרסאות: ‘עקוב אחר שינויים’ – ע”מ להקל עליכם, וגרסה ‘נקייה’.
אין צורך להגיש את נוסח מסמכי המכרז ולכן המסמכים מסומנים “לא להגשה”.
*צורפו שני נוסחים של קובץ טופס ההצעה (נספח ב), האחד אינו להגשה ומסומן בסימן מים בעוד השני הינו להגשה.
**מצורף חלק מטופס ההצעה בגרסת וורד על מנת שתוכלו למלא את הטבלאות הרלוונטיות הקשורות לטופס ההצעה.

 

תאריך אחרון להגשה

10/11/2022

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות למתן שירותי תיאום וניהול למיזם מתואם בענף החקלאות כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

מהות ההתקשרות:

הרשות מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי תיאום וניהול של מיזם מתואם בענף החקלאות, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בהסכם המצורף למכרז, על נספחיהם.

 

תקופת ההתקשרות:

 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

תנאי סף (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

  1. מנהל המיזם המוצע הוא בעל תואר אקדמי, ראשון לפחות, המוכר בישראל, במדעי המחשב ו/או הנדסה תעשייה וניהול ו/או הנדסת נתונים ו/או הנדסת מערכות מידע או תואר רלוונטי אחר, ובלבד שנערכה ביחס אליו פנייה מקדימה במסגרת שאלות ההבהרה, לקבלת אישור כי מדובר בתואר רלוונטי, וועדת המכרזים אישרה אותו ככזה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  2. מנהל המיזם המוצע הוא בעל ניסיון של שבע שנים לפחות בניהול פרויקטים מורכבים בסביבה מרובת משתתפים.
  3. מנהל המיזם המוצע הוא בעל היכרות עם תחום החקלאות, ובפרט בנוגע לקידום טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות וכן בעל היכרות עם המשתתפים העיקריים בתחום (חקלאים, רגולטורים, תעשייה).

 

הליך המכרז:

  1. מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות
  2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים – 20.10.2022 והתשובות יפורסמו כאן בתאריך 3.11.2022.
  3. הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט – מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. לקישור למערכת, לחצו כאן
  4. המועד האחרון להגשת ההצעות – 10.11.2022 – בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
  5. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  6. יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
  7. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהל מיזם חקלאות לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

מסמך שאלות ותשובות הבהרה
קובץ להורדה
מסמכי מכרז מנהל מיזם חקלאות מעודכנים לאחר שאלות הבהרה בגרסת עקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
נספח ב - טופס הצעה מכרז מתאם מיזם חקלאות - נוסח למסמכים להגשה
קובץ להורדה
מכרז מנהל מיזם חקלאות טופס הגשה בעקוב אחר שינויים -לאחר שאלות הבהרה - לא להגשה
קובץ להורדה
נספח ב - טופס הצעה מכרז מתאם מיזם חקלאות - נוסח למסמכים להגשה בקובץ וורד
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז לניהול מיזם מתואם בתחום החקלאות
קובץ להורדה