מכרז פומבי לניהול 3 מאגדים (מאגד מטא חומרים ומשטחים, מאגד סיליקון פוטוניקס, מאגד מחשוב קוונטי)

שימו לב! הרשות החליטה לדחות את מועד הגשת ההצעות לתאריך 8/2/2023 במקום ב31/1/2023

תאריך אחרון להגשה

08/02/2023

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות:

ניהול 3 מאגדים כדלקמן, כמפורט במסמכי המכרז:

 • שם המאגד: מאגד מטא חומרים ומשטחים. תחום פעילות: פיתוח אבני בניין טכנולוגיות לשימוש במטא משטחים ומטא חומרים במערכות מורכבות (אופטיות ואלחוטיות).

 • שם המאגדמאגד סיליקון פוטוניקס. תחום פעילות: פיתוח רכיבים תשתיתיים לטובת מחשוב קוונטי פוטוני ורכיבי סיליקון פוטוניקס.

 • שם המאגדמאגד מחשוב קוונטי. תחום פעילות: פיתוח של שני מחשבים קוונטיים מלאים בשתי טכנולוגיות שונות (אטומים לכודים ומוליכי על).

 

תקופת ההתקשרות:

 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

תנאי סף ייחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

 1. מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר בישראל, בהנדסה, במדעי החיים או במדעים מדויקים.
 2. מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו”פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור.  
 3. מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו”פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור, בתחום פעילות המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה. 

 

 

הליך המכרז:

 1. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים –11/1/2023.
 2. הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט – מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ.
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 8/2/2023 – בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
 4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 5. יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 6. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לרישום למכרז ולשימוש במערכת המכרזים, ניתן לפנות לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ, בטלפון: 03-7667777, שלוחה 1 ,בימים א’-ה’, בין השעות 08:00- 18:00, (לא כולל ערבי חג וחגים) או בכתובת דוא”ל .support@ramdor.co.il

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים דצמבר 2022
קובץ להורדה

נספחים

מנהלי מאגדים -טופס הצעה
קובץ להורדה
מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מסמכים להגשה בוורד
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2022
קובץ להורדה