מכרז פומבי לניהול 2 מאגדים; מאגד אורגנוספיירס ומאגד עיבוד נוירומורפי

תאריך אחרון להגשה

30/05/2024

תמצית הודעה

 1. מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס’  4-2024 לניהול 2 מאגדים (מאגד אורגנוספיירס ומאגד עיבוד נוירומורפי)
 2. מהות ההתקשרות: ניהול 2 מאגדים כדלקמן, כמפורט במסמכי המכרז:שם המאגד: מאגד אורגנוספיירס
  תחום פעילות: טכנולוגיות לגידול ואפיון רקמות-תלת ממדיות מורכבות (אורגנוספרואידים) בעיקר מסרטן, ככלי למחקר פרה-קליני, דיאגנוסטיקה ורפואה מותאמת אישיתשם המאגד: מאגד עיבוד נוירומורפי
  תחום פעילות: פיתוח יכולות לעיבוד נוירומורפי מלא, הכולל רכיבי חומרה ייעודיים, מכלולי תוכנה ואלגוריתמים, משולב עם יכולות חישה, למימוש AI  בקצה בהספקים שהם בכ- 3 סדרי גודל נמוכים יותר מהקיים היום.
 3. תקופת ההתקשרות:  12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 4. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

  ניסיון המציע:

    • מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר בישראל, בהנדסה, במדעי החיים או במדעים מדויקים.
    • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו”פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור.
    • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו”פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור, בתחום פעילות המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה.
 5.  הליך המכרז:
    • שאלות הבהרה למכרז נשלחו בדוא”ל michrazim@innovationisrael.org.il, המועד האחרון להגשתן מטעם המציעים 9.5.2024, ראו את המענה לכל שאלותיכם באיזור מסמכי המכרז.
    • הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט – מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. קישור למערכת נמצא במסמכי המכרז.
    • המועד האחרון להגשת ההצעות – 30/5/2024 – בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
    • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
    • יש לעקוב כאן לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.

המכרז הינו עבור ניהול 2 מאגדים שונים כך שייבחרו 2 מציעים שונים במכרז


 

מסמכי המכרז

טופס ההצעה במכרז -מוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 4-2024 למתן שירותים לניהול המאגדים אורגנוספיירס ועיבוד נוירומורפי.
קובץ להורדה
מסמכי מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 4-2024 למתן שירותים לניהול המאגדים אורגנוספיירס ועיבוד נוירומורפי
קובץ להורדה
מסמכים להגיש בתוכנת וורד כחלק מטופס ההצעה
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה במכרז מנהלי מאגדים
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס' 4-2024 למתן שירותים לניהול המאגדים אורגנוספיירס ועיבוד נוירומורפי
קובץ להורדה