מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות עבור רשות החדשנות - עם בחינה דו שלבית מס' 04/2018

תאריך אחרון להגשה

30/04/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעוננת בקבלת הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות. במכרז ייבחרו שתי הצעות זוכות.

שימו לב להודעות הבאות:

  • פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה
  • מועד ההגשה להצעות למכרז נדחה לתאריך  30/4/18  עד השעה 14:00
  • מועד פקיעת ערבות המכרז כהגדרתה במסמכי המכרז, נדחה ליום 26.08.2018, לפחות

מסמכי המכרז

מכרז שירותי סוכנות נסיעות - מסמכי המכרז המעודכנים בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה

נספחים

טופס ההצעה המעודכן בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
טופס ההצעה המעודכן נקי למילוי
קובץ להורדה
הסכם נספח מעודכן למכרז - בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה
מודעת פרסום המכרז
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה ועדכונים
קובץ להורדה